Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN jest ciałem doradczym i opiniodawczym, reprezentującym krajowe środowisko naukowe w zakresie swoich kompetencji merytorycznych. Jako organ przedstawicielski naukowców, obszarem swojej działalności obejmuje procesy i zjawiska biologiczne zachodzące w komórkach na poziomie molekularnym. Dotyczy to zarówno organizmów prokariotycznych, jak i eukariotycznych, jedno- i wielokomórkowych, a także wirusów i  czynników subwirusowych (np. wiroidów itp.) zakażających komórki wszystkich organizmów.

W szczególności zakres merytoryczny działalności Komitetu dotyczy takich dyscyplin i specjalności naukowych z dziedziny nauk biologicznych jak: biochemia, biofizyka, biologia komórki, mikrobiologia, genetyka, neurobiologia, immunologia parazytologia, bioinformatyka i biologia molekularna.