Nagroda im. prof. Włodzimierza Krzyżosiaka za najlepszą pracę doświadczalną w zakresie badań nad kwasami nukleinowymi wykonaną w polskim laboratorium

 

1. Nagrodę im. Prof. Włodzimierza Krzyżosiaka ustanowił w 2021 roku Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN.

2. Nagroda jest przyznawana corocznie za najlepszą pracę doświadczalną w zakresie badań nad kwasami nukleinowymi wykonaną w polskim laboratorium i opublikowaną w roku poprzedzającym edycję konkursu w czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Praca musi mieć afiliację polskiej instytucji naukowej. Dopuszcza się możliwość współautorstwa osób z zagranicy, jednak zarówno pierwszy jak i korespondujący autor musi mieć afiliację polskiej instytucji naukowej. W konkursie nie są uwzględniane prace przeglądowe, monografie, rozdziały książek, doniesienia konferencyjne itp.

3. Prace do postępowania kwalifikacyjnego są typowane przez członków Komisji Nagród na podstawie przeglądu bazy danych czasopism publikujących prace z różnych obszarów badań nad kwasami nukleinowymi. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać także członkowie Komitetu w ustalonym terminie.

4. Wytypowanie nominowanej do nagrody pracy jest zadaniem Komisji Nagród powoływanej corocznie w liczbie co najmniej 3 osób z grona członków Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN. Przewodniczący Komisji (wybierany przez członków Komisji) sporządza listę prac podlegających dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu (spełniających warunki formalne sformułowane w p.2 regulaminu). Lista ta zawiera pełną bibliografię każdej pracy. Komisja obraduje niejawnie w kolejnych etapach postępowania aranżowanego przez przewodniczącego. Sposób wyłonienia pracy nominowanej do nagrody ustala Komisja. Komisja może także nominować dwie prace do wyróżnienia w konkursie.

5. Komisja przedstawia prace nominowane do nagrody oraz wyróżnień Komitetowi Biologii Molekularnej Komórki PAN. Komitet decyduje o przyznaniu nagrody i wyróżnień na posiedzeniu plenarnym w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. W wyjątkowych przypadkach, a w szczególności w przypadku braku możliwości odbycia posiedzenia plenarnego Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN, z powodu braku kworum lub innych przeszkód związanych z zaistnieniem siły wyższej, możliwe jest zatwierdzenie nominacji Komisji przez Prezydium Komitetu.

6. Nagroda i wyróżnienia mają charakter honorowy i nadawane są w formie dyplomów.

7. Dyplomy wręczane są na posiedzeniu Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN, na którym zaproszeni przez Komitet laureaci wygłaszają wykłady przedstawiające nagrodzone i wyróżnione prace.


 Nagrody im. prof. W. Krzyżosiaka za rok 2020

  Nagrody im. prof. W. Krzyżosiaka za rok 2021

Nagrody im. prof. W. Krzyżosiaka za rok 2022


UCHWAŁA

REGULAMIN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE