Uchwała Nr 4/2021

Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Komitetu Biologii Molekularnej Komórki

Polskiej Akademii Nauk

 

Na podstawie § 44 Statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do uchwały
Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r. zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r., zmienionego uchwałą Nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r., zmienionego uchwałą Nr 1/2015 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 marca 2015 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 czerwca 2015 r.,  zmienionego uchwałą Nr 4/2018 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 czerwca 2018 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 6 września 2018 r. oraz zmienionego uchwałą Nr 4/2020 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk
z dnia 3 grudnia 2020 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 lutego 2021 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały nr 1/2020 Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN z dnia 24 czerwca 2020 r. sprawie regulaminu Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN, zatwierdzonym w dniu 8 października 2020 roku przez Wiceprezesa Akademii nadzorującego pracę Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, § 2 ust. 3 punkt 3 przyjmuje następujące brzmienie:

 

„przyznawać nagrody i wyróżnienia naukowe za osiągnięcia w zakresie swoich kompetencji merytorycznych, w tym Medal im. Leona Marchlewskiego, Nagrodę im. Prof. Kazimierza Bassalika oraz Nagrodę im. Prof. Włodzimierza Krzyżosiaka.”

 § 2

Uchwała wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Wiceprezesa Akademii nadzorującego pracę Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk.

 

 

Prof. dr hab, Grzegorz Węgrzyn,  czł. koresp. PAN

Przewodniczący Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN

 


 

 Uchwała Nr 1/2020

Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie Regulaminu Komitetu Biologii Molekularnej Komórki

Polskiej Akademii Nauk

 

Na podstawie § 44 Statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r. zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r., zmienionego uchwałą Nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r., zmienionego uchwałą Nr 1/2015 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 marca 2015 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 czerwca 2015 r.,  zmienionego uchwałą Nr 4/2018 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 czerwca 2018 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 6 września 2018 r.,  uchwala się, co następuje:

§ 1

Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN powołany uchwałą Nr 2/2019 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 i wskazania wydziałów Akademii, z którymi one współpracują, uchwala regulamin Komitetu, stanowiący załącznik do uchwały.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Wiceprezesa Akademii nadzorującego Pracę Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk.

 

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, czł. koresp. PAN

Przewodniczący Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN

 


Załącznik do uchwały Nr  1/2020
Komitetu Biologii Molekularnej Komórki
z dnia 24 czerwca 2020 r.

 

Regulamin

 Komitetu Biologii Molekularnej Komórki

  § 1

Niniejszy regulamin Komitetu Biologii Molekularnej Komórki Polskiej Akademii Nauk, zwanego w dalszej części regulaminu "Komitetem", uchwalony został na posiedzeniu plenarnym Komitetu w dniu 24 czerwca 2020 roku [uchwała nr 1 /2020] i zatwierdzony przez Prof. Romualda Zabielskiego, Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu  ……………………20… r. Komitet działa przy Wydziale II PAN.

  § 2

 1. Do zakresu działania Komitetu Biologii Molekularnej Komórki, należą sprawy wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2019 r., poz. 1183, 1655, 2227, z 2020 r. poz. 695), z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin naukowych Komitetu.
 2. Komitet Biologii Molekularnej Komórki pełni funkcję:
  1) komitetu narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Biochemii i Biologii Molekularnej (International Union of Biochemistry and Molecular Biology – IUBMB),
  2) komitetu narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Biofizyki Czystej i Stosowanej (International Union for Pure and Applied Biophysics – IUPAB).
 1. Komitet w szczególności może:
  1) prowadzić działalność wydawniczą,
  2) organizować konferencje naukowe,
  3) przyznawać nagrody i wyróżnienia naukowe za osiągnięcia w zakresie swoich kompetencji merytorycznych, w tym Medal im. Leona Marchlewskiego oraz Nagrodę im. Prof. Kazimierza Bassalika,
  4) wydawać opinie, ekspertyzy naukowe i prognozy związane ze sprawami dotyczącymi reprezentowanych dyscyplin i specjalności naukowych:  biochemia, biofizyka, biologia komórki, mikrobiologia, genetyka, neurobiologia, immunologia, parazytologia, bioinformatyka i biologia molekularna,
  5) dokonywać ocen stanu i potrzeb rozwoju badań w zakresie wyżej wymienionych dziedzin nauk biologicznych,
  6) prowadzić działalność na rzecz upowszechniania i promowania wyników badań naukowych w zakresie swoich kompetencji,
  7) prowadzić inną działalność w kierunku szeroko pojętego rozwoju reprezentowanych dziedzin nauk biologicznych.

  § 3

 1. W skład Komitetu wchodzą specjaliści określonych dziedzin nauki, w zakresie reprezentowanej przez Komitet problematyki naukowej wybierani przez środowisko naukowe dyscyplin reprezentowanych w Komitecie, wybrani zgodnie z Regulaminem trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych, stanowiącym załącznik do Uchwały Prezydium PAN nr 50/2019 z 17 września 2019 r., zmienionego Uchwałą Nr 20/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 maja 2020 r., którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały nr 21/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 maja 2020 r. (zwany dalej: „Regulaminem trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych”).
 2. W skład Komitetu wchodzą ponadto członkowie krajowi Polskiej Akademii Nauk odpowiednich specjalności oraz Akademii Młodych Uczonych, zgłaszający swój udział w pracach Komitetu, lub zapraszani do udziału w pracach Komitetu, przedstawiciele specjalistycznych towarzystw naukowych oraz honorowy przewodniczący Komitetu i Honorowi członkowie Komitetu.
 3. Komitet może powołać do swojego składu specjalistów z zakresu życia naukowego, gospodarczego i społecznego; posiadają oni status członka Komitetu z pełnymi uprawnieniami.

   § 4

Organami Komitetu są:
1) Przewodniczący Komitetu
2) Prezydium Komitetu.

  § 5

 1. Do zadań Przewodniczącego Komitetu w szczególności należy:

  1) zwoływanie posiedzeń Prezydium Komitetu nie rzadziej niż cztery razy w roku, ustalenie porządku obrad i przewodniczenie tym zebraniom,
  2) zwoływanie Zebrań Plenarnych Komitetu nie rzadziej niż dwa razy do roku, ustalenie porządku obrad i przewodniczenie tym zebraniom, 
  3) w konsultacji z innymi członkami Komitetu, inicjowanie problematyki posiedzeń Komitetu oraz specjalistycznych konferencji i seminariów,
  4) wraz z Sekretarzem Komitetu i innymi członkami Prezydium Komitetu przygotowanie rocznych planów działań Komitetu jak i sprawozdań rocznych,
  5) reprezentowanie Komitetu na zewnątrz.

 2. W razie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go wskazany przez niego zastępca przewodniczącego Komitetu. W razie niemożności wskazania zastępcy przez przewodniczącego Komitetu, wskazania zastępcy dokonuje  Dziekan Wydziału II PAN.

  § 6

Do zadań Prezydium Komitetu należy podejmowanie uchwał, w szczególności w sprawach:
1)  kierowania pracami Komitetu,
2)  przygotowania projektów uchwał, planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu,
3)  wykonywania uchwał Zebrania Plenarnego oraz podejmowania decyzji w sprawach przekazywanych przez Zebranie Plenarne Komitetu bądź Dziekana Wydziału II PAN,
4)  opiniowania kandydatów do nagród Prezesa PAN i Wydziału II PAN, w tym Medalu im. Leona Marchlewskiego oraz Nagrody im. Prof. Kazimierza Bassalika.

 § 7

Do zadań Zebrania Plenarnego Komitetu należy podejmowanie uchwał, w szczególności w sprawach:
1)  wyboru przewodniczącego, zastępców i sekretarza. Przewodniczącego Komitetu, wybranego na pierwszym Zebraniu Plenarnym Komitetu w nowej kadencji, powołuje Prezydium Polskiej Akademii Nauk po przedstawieniu wniosku przez Dziekana Wydziału II PAN, 
2)  zatwierdzenia projektu Regulaminu Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN,
3)  opiniowania kandydatów na członków korespondentów PAN,
4)  opiniowanie wniosków o nagrody naukowe z zakresu reprezentowanych dyscyplin i specjalności naukowych, w tym Medal im. Leona Marchlewskiego oraz Nagrodę im. Prof. Kazimierza Bassalika.

  § 8

Przewodniczący Komitetu może zwołać dodatkowe posiedzenie Prezydium Komitetu lub dodatkowe Zebranie Plenarne Komitetu na wniosek co najmniej⅓ członków Komitetu.

 § 9

 1. Prezydium Komitetu może realizować swoją pracę także poprzez wykorzystanie form (narzędzi i technik) elektronicznych (m.in. poczty e-mail, video konferencji, itp.). W szczególnych sytuacjach, po uzgodnieniu z Dziekanem Wydziału, dozwolone jest przeprowadzenie posiedzenia Komitetu za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych oraz glosowania przy wykorzystaniu systemu wyborczego Polskiej Akademii Nauk. Po odbytym posiedzeniu niezbędne jest przekazanie protokołu spotkania do Wydziału.
 2. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne Komitetu (i zebrania Prezydium Komitetu) poprzez powiadomienie członków Komitetu (Prezydium Komitetu) i zainteresowanych osób spoza Komitetu w formie elektronicznej lub papierowej, przesyłając zaproszenie wraz z programem i materiałami na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 3. W uzasadnionych przypadkach, posiedzenia Prezydium Komitetu mogą być zwoływane ad hoc, poprzez powiadomienie wszystkich jego członków w formie elektronicznej.

Powiadomienie wskazane w ust. 2  przesyłane jest przez Sekretarza Komitetu.

  § 10

 1. Uchwały Prezydium Komitetu oraz uchwały Zebrań Plenarnych Komitetu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
 2. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

  § 11

Z posiedzeń Prezydium Komitetu i Zebrań Plenarnych Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje  przewodniczący posiedzenia i protokolant.

  § 12

 1. W strukturze Komitetu mogą działać sekcje, komisje i zespoły zadaniowe, o których mowa w § 5 ust. 6-9 Regulaminu trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych.
 2. Komitet powołuje Komisję Wyborczą i wybiera jej Przewodniczącego.
 3. Zebranie Plenarne wybiera członków, przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego sekcji, komisji oraz zespołu.
 4. Dopuszcza się możliwość powołania innych sekcji lub komisji.
 5. W skład sekcji i komisji mogą wchodzić osoby niebędące członkami Komitetu, z zastrzeżeniem, że przewodniczącymi sekcji i komisji mogą być wyłącznie członkowie Komitetu.
 6. Zebranie Plenarne Komitetu może powołać w drodze uchwały zespoły do realizacji określonych zadań ustalając zakres i termin ich działania.
 7. W skład zespołów, o których mowa w ust. 5 mogą wchodzić tylko osoby będące członkami Komitetu. Uchwała w sprawie powołania zespołów zadaniowych wymaga akceptacji Dziekana Wydziału.

  § 13

 1. Dotychczas wybrani członkowie honorowi wchodzą w skład Komitetu bez głosu stanowiącego.
 2. Członka honorowego nie wlicza się do liczby członków Komitetu wyłonionych w wyniku wyborów.

  § 14

Komitet posiada zatwierdzone na posiedzeniu plenarnym logo. Zasady jego wykorzystywania znajdują się w odrębnym dokumencie.